Skontaktuj się z nami

Kontakt Fizjonika

 

  794 123 421 794 123 421

 

fizjonika@interia.pl fizjonika@interia.pl 

 

Znajdź nas:

 

facebook.com/fizjonikagabinet  facebook.com/fizjonikacentrum

 

instagram.com/fizjonika_centrum  instagram.com/fizjonika_centrum

 

instagram.com/fizjonika_centrum / booksy.com

 

instagram.com/fizjonika_centrum / fitssey.com

FIZJONIKA

Kontakt Fizjonika

 

Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych
Sandra Brożek

 

ul. Strażacka 10  47-100 Strzelce Opolskie

ul. Strażacka 10

47-100 Strzelce Opolskie

created by Słoneccy.pl

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także innym odbiorcom danych, takim jak:

- dostawcy usług systemów do zarządzania gabinetem

- serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu

- dostawca usługi poczty elektronicznej

- dostawca programu do wystawiania faktur i księgowości elektronicznej

- podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora

(np. podwykonawcy usług Administratora)

- podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki)

- dostawcy usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora

- dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym)

- podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa

(np. sądy lub organy ścigania), gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielania świadczeń, a po ich zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń tj. zgodnie
z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej to 20 lat licząc od daty ostatniego wpisu, a w przypadku śmierci pacjenta w skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia to 30 lat, licząc od daty zgonu. Po upływie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji medycznej Administrator jest obowiązany ją zniszczyć.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych pod adresem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mail: kancelaria@uodo.gov.pl, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem platformy ePUAP.  

 

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda, przysługuje Ci prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem realizacji usług prowadzonych przez firmę FIZJONIKA Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych – w tym usług fizjoterapeutycznych i przesyłania informacji o charakterze marketingowym.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: FIZJONIKA Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych z siedzibą przy ul. Strażackiej 10, 47-100 Strzelce Opolskie, tel.: 794 123 421, w strukturach którego osobą wyznaczoną do przetwarzania danych osobowych jest Sandra Brożek e-mail: fizjonika@interia.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, jakie prowadzi firma FIZJONIKA Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych – w tym usług fizjoterapeutycznych (profilaktyka zdrowotna, diagnostyka, planowanie i prowadzenie fizjoterapii) i ich rozliczeń finansowych, prowadzenia dokumentacji medycznej, kontaktowania się z Tobą w związku z realizacją usług (w tym wysyłanie przypomnień o terminie realizacji usługi w celu zapewnienia sprawnej realizacji usług), wysyłania zaleceń terapeutycznych poprzez pocztę elektroniczną oraz w celu przedstawienia oferty marketingowej.

                                                           

Przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, nr PESEL, nr telefonu, adres zamieszkania, płeć, data urodzenia, adres e-mail, dane opiekuna prawnego (jeżeli dotyczy) oraz dane medyczne.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania usługi wskazana w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, a w przypadku przesyłania informacji o charakterze marketingowym prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego zawarty w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO - informacja o zmianach w ochronie danych osobowych

RODO - informacja o zmianach
w ochronie danych osobowych

Regulamin zajęć grupowych
Fizjonika Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych

Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych

Umów się na wizytę   Kontakt  794 123 421

Zarezerwuj wizytę    Kontakt

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym FIZJONIKA Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych  prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.