Skontaktuj się z nami

Kontakt Fizjonika

 

  794 123 421 794 123 421

 

fizjonika@interia.pl fizjonika@interia.pl 

 

Znajdź nas:

 

facebook.com/fizjonikagabinet  facebook.com/fizjonikacentrum

 

instagram.com/fizjonika_centrum  instagram.com/fizjonika_centrum

 

instagram.com/fizjonika_centrum / booksy.com

 

instagram.com/fizjonika_centrum / fitssey.com

FIZJONIKA

Kontakt Fizjonika

 

Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych
Sandra Brożek

 

ul. Strażacka 10  47-100 Strzelce Opolskie

ul. Strażacka 10

47-100 Strzelce Opolskie

created by Słoneccy.pl

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki.

 

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani na konkretną godzinę, którą ustala się przez kontakt telefoniczny lub osobisty.

 

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Dokumentacja medyczna wydawana jest na wniosek pacjenta. Jeżeli nie ma możliwości wystawienia jej od ręki, czas oczekiwania na dokumentację wynosi do siedmiu dni roboczych.

2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się żadnych opłat.

 

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

ZAŁĄCZNIK:

Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych

 

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne:

 

Lp. Nazwa świadczenia Wysokość opłaty
1 Pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna 150 zł
2 Wizyta fizjoterapeutyczna 120 zł – 150 zł
3 Kinesiotaping 30 zł
4 Fizjoprofilaktyka – ćwiczenia w grupie 40 zł/1 zajęcia, 120 zł/karnet na miesiąc

 

1. Praktyka zawodowa:

FIZJONIKA Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych Sandra Brożek

zwana dalej "praktyką" działa na podstawie:

  • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • wpisu nr 000000215076 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

  • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Główne     miejsce      udzielania     świadczeń     zdrowotnych     mieści      się     w Strzelcach Opolskich 47-100 przy ul. Strażackiej 10.

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:

  • wizyta fizjoterapeutyczna,
  • badanie funkcjonalne i fizjoterapia,

  • fizjoprofilaktyka,

  • wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

Regulamin Organizacyjny
Praktyki Fizjoterapeutycznej

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej
Fizjonika Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych

Centrum Fizjoterapii i Terapii Naturalnych

Umów się na wizytę   Kontakt  794 123 421

Zarezerwuj wizytę    Kontakt

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE